Hi,
I have a loop of this type:

Code :

for (i=0; i<1000;i++){
for (k=0; i<=2;i++){
a[i][0][k]=Node[Triangle[i][0]][k];
a[i][1][k]=Node[Triangle[i][1]][k];
...